PortalCMS en de AVG

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG en in het Engels GDPR) beschermt natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Als softwareleverancier heeft PortalCMS enkel indirect contact met de natuurlijke personen die de software gebruiken. In de rol van adviseur van de gegevensverwerker worden de AVG richtlijnen stringent nageleefd. Hieronder leest u hoe de AVG principes met onze dienstverlening in overeenstemming zijn.

Transparantie
De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten.
PortalCMS maakt gebruik van opt-in functionaliteit waarbij de betreffende persoon altijd direct online toegang heeft tot de eigen gegevens om deze te wijzigen of verwijderen.
Persoonsgegevens worden bij invoer gecontroleerd op juistheid. Ook tijdens contactmomenten kunnen gegevens worden getoetst en gecorrigeerd.

Doelbeperking
De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
Persoonsgegevens die door PortalCMS worden verwerkt voor eigen beheer of in opdracht van klanten, worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.
Het doel van de gegevensregistratie wordt per situatie ondubbelzining gecommuniceerd. 

Gegevensbeperking
Enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
PortalCMS is zodanig opgezet dat contactgegevens gescheiden worden opgeslagen van overige gegevens gerelateerd aan de persoon. PortalCMS slaat geen medische of bank- of creditcardgegevens op.

Juistheid
De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
Zowel voor interne als publiek toegankelijke systemen biedt PortalCMS altijd aan de gebruiker de mogelijkheid om de eigen gegevens te controleren op juistheid en eventueel te corrigeren.

Bewaarbeperking
De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.
PortalCMS houdt de datum bij van initiële opslag en laatste wijziging van persoonsgegevens voor de gevallen dat gegevens automatisch moeten vervallen door veroudering. 
In alle gevallen heeft de betreffende persoon altijd online toegang tot de eigen gegevens om deze te verwijderen.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
PortalCMS past beveiliging toe conform industriestandaarden. Backups worden op de benodige frequentie gemaakt of aanbevolen aan klanten.

Verantwoording
De verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.
Ter controle kan PortalCMS zonodig begeleide inzage verlenen.  


Zoek op trefwoord

close